Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
מדריך להגשת מכרז מקוון במערכת דקל רשימת הזוכים במכרזים

סוגים שיוצגו

קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה נתיבי איילון בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות

31.12.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 73/23 למתן שירותי הפעלת מערך פקחי תנועה בפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך אחרון להגשת מועמדות

29.02.2024
12:00

סטטוס

פתוח

מספר מכרז

73/23